Projekt: Moderní řemeslná škola

Naše škola je zapojena do akce „EU peníze středním školám“ financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu, který jsme nazvali „Moderní řemeslná škola“, je zkvalitnit a zefektivnit výuku prostřednictvím inovace a individualizace. Budeme tvořit a následně používat nové digitální učební materiály a ke zvýšení efektivity práce s žáky dojde i formou individualizace výuky cizích jazyků. Na realizaci projektu jsme získali dotaci v celkové výši 1 835 835 Kč.

Digitální učební materiály ke stažení

Výpočet povrchů a objemů těles

 1. Přehled těles
 2. Sítě těles
 3. Krychle
 4. Kvádr
 5. Hranoly
 6. Povrchy a objemy hranolů - procvičování
 7. Válec
 8. Povrch a objem válce
 9. Kužel
 10. Kužel-procvičování
 11. Kužel, válec - procvičování
 12. Objem válce (pro automechaniky)
 13. Jehlan
 14. Jehlan-procvičování
 15. Koule
 16. Koule-procvičování
 17. Stereometrie - křížovky
 18. Stereometrie - procvičování
 19. Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
 20. Vlastosti těles, sítě - pracovní list.pdf

Optika

 1. Dělení a význam optiky
 2. Optická prostředí
 3. Index lomu, odraz, lom světla
 4. Mezní úhel, úplný odraz
 5. Lom světla - příklady
 6. Polarizace, interference, difrakce
 7. Paprsková optika základní pojmy
 8. Duté zrcadlo - základní pojmy
 9. Optické čočky
 10. Zobrazovací rovnice
 11. Znaménková konvence
 12. Zobrazovací rovnice - příklady
 13. Optické vady čoček
 14. Lidské oko
 15. Nemoci očí
 16. Zorný úhel
 17. Optické přístroje
 18. Kvantová optika
 19. Fotoelektrický jev
 20. Radiometrické a fotometrické jednotky

Organická chemie

 1. Organická chemie-základní pojmy
 2. Sloučeniny uhlíku
 3. Pracovní list-základní pojmy organické chemie.pdf
 4. Názvosloví organických sloučenin
 5. Organická chemie-důležité uhlovodíky
 6. Organická chemie-fosilní paliva
 7. Organická chemie-frakční destilace
 8. Deriváty uhlovodíků-alkoholy
 9. Alkoholismus
 10. Karboxylové kyseliny
 11. Deriváty uhlovodíků-halogenderiváty
 12. Deriváty uhlovodíků-aldehydy a ketony
 13. Deriváty uhlovodíků-heterocyklické sloučeniny
 14. Deriváty uhlovodíků-aminokyseliny, pepsidy, bílkoviny
 15. Deriváty uhlovodíků-nukleové kyseliny
 16. Deriváty uhlovodíků-genetika
 17. Deriváty uhlovodíků-enzymy
 18. Deriváty uhlovodíků-alkaloidy
 19. Deriváty uhlovodíků-vitamíny
 20. Deriváty uhlovodíků-izoprenoidy

Funkce a její průběh, rovnice a nerovnice

 1. Funkce
 2. Kvadratické rovnice
 3. Neúplné kvadratické rovnice
 4. Kvadratické rovnice Riskuj
 5. Kvadratické funkce
 6. Pracovní list - kvadratická funkce
 7. Racionální lomená funkce - procvičování
 8. Exponenciální funkce a rovnice
 9. Logaritmické funkce
 10. Logaritmické rovnice
 11. Lineární rovnice 1
 12. Lineární rovnice 2
 13. Lineární nerovnice
 14. Jednoduché slovní úlohy řešené lineární rovnicí
 15. Pracovní list - rovnice, nerovnice
 16. Lineární funkce 1
 17. Lineární funkce 2
 18. Pracovní list - funkce
 19. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 20. Vyjadřování neznámé ze vzorce

Poznatky o zemích - ANJ

 1. The United Kingdom.ppt
 2. London.ppt
 3. Scotland.ppt
 4. The USA.ppt
 5. New York.ppt
 6. Prague.ppt
 7. Canada.ppt
 8. Australia.ppt
 9. Interesting places of the Czech Republic.ppt
 10. The Czech Republic.ppt
 11. Other big cities of the Czech Republic.ppt
 12. My town.ppt
 13. English language.ppt
 14. Vzdělávací systém v České republice.ppt
 15. Education in England.ppt
 16. Public holidays .ppt
 17. Holidays and festivals.ppt
 18. New Zealand.ppt
 19. The European Union.ppt
 20. Institutions of the European Union.ppt

Zdravotnická příprava

 1. Kostra člověka
 2. Stavba kosti
 3. Stavba kloubu
 4. Stavba svalů
 5. Lebkla
 6. Pletenec pánevní
 7. Kostra horní končetiny
 8. Kostra dolní končetiny
 9. Osový skelet
 10. Krev
 11. Stavba a funkce tepny, žíly, vlásečnice
 12. ŠOK
 13. Dýchací systém
 14. Horní cesty dýchací
 15. Dolní cesty dýchací
 16. Trávicí systém, slinivka břišní, játra
 17. Orgány trávicího systému
 18. Močový systém
 19. Srdce
 20. KRVÁCENÍ

Zaměstnanci

 1. Význam PS v pracovním procesu
 2. Hierarchie zaměstnanců v organizaci
 3. Členění pracovníků
 4. Plánování pracovníků
 5. Životopis, motivační dopis
 6. Pohyb pracovníků
 7. Metody získávání pracovníků
 8. Výběr zaměstnanců
 9. Získávání pracovníků - faktory, zdroje
 10. Pracovní pohovor, Europass
 11. Pracovní smlouva
 12. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 13. Podmínky pracovního poměru stanovené zákonem
 14. Podmínky sjednané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,KV
 16. Odpovědnost za škodu v rámci pracovního poměru - zaměstnanec,KV
 17. Odpovědnost za škodu v rámci pracovního poměru - zaměstnavatel
 18. Ukončení pracovního poměru dohodou a výpovědí
 19. Další možnosti ukončení pracovního poměru
 20. Jak se zabezpečit při ztrátě zaměstnání

Poznatky o zemích - NEJ

 1. Deutschland
 2. Deutschland Arbeitsblatt.pdf
 3. Osterreich
 4. Österreich Arbeitsblatt.pdf
 5. Schweiz
 6. Schweiz Arbeitsblatt.pdf
 7. Tschechische Republik
 8. Tschechische Republik Arbeitsblatt.pdf
 9. Luxemburg
 10. Liechtenstein
 11. Berlin
 12. Berlin Arbeitsblatt.pdf
 13. Wien
 14. Wien Arbeitsblatt.pdf
 15. Prag
 16. Prag Arbeitsblatt.pdf
 17. Deutsche Persönlichkeiten
 18. Österreichische Persönlichkeiten
 19. Schweizerische Persönlichkeiten
 20. Kladno

Údržba elektrických zařízení

 1. PLC
 2. PLC programovací jazyky
 3. LOGO - popis
 4. LOGO - manuál
 5. LOGO - programování
 6. LOGO - moduly
 7. LOGO - paměť
 8. LOGO - funkce GF
 9. LOGO - funkce SF1
 10. LOGO - funkce SF2
 11. LOGO - funkce SF3
 12. LOGO - funkce SF4
 13. LOGO - funkce SF5
 14. LOGO - funkce SF6
 15. LOGO - dopravníky 1
 16. LOGO - dopravníky 2
 17. Foxtrot - kombinace1
 18. Foxtrot - kombinace 2
 19. Foxtrot - sekvence1
 20. LOGO - ukázky programů

Podvozek

 1. Montáž pneumatik
 2. Vyvažování kol
 3. Opravy pneumatik I
 4. Opravy pneumatik II
 5. Demontáž kotoučové brzdy
 6. Montáž kotoučové brzdy
 7. Demontáž bubnové brzdy
 8. Montáž bubnové brzdy
 9. Výměna brzdové kapaliny
 10. Demontáž předních tlumičů
 11. Montáž předních tlumičů
 12. Demontáž zadních tlumičů
 13. Montáž zadních tlumičů
 14. Výměna tyče řízení I
 15. Výměna tyče žízení II
 16. Výměna kloubu řízení
 17. Výměna svislého kloubu
 18. Výměna ložiska předního kola
 19. Výměna ložiska zadního kola
 20. Kontrola a seřízení sbíhavosti

Mikroprocesorová technika

 1. Nastavení IO PIC 16Fxx
 2. Nastavení IO PIC 16F84A
 3. MPlab
 4. Tlačítko 1 PIC 16F84A
 5. Víc tlačítek PIC 16F84A
 6. Víc tlačítek - drát PIC 16F84A
 7. Víc tlačítek - start stop PIC 16F84A
 8. Časová smyčka PIC 16F84A doba čekání
 9. Časová smyčka PIC 16F84A zdrojový kód
 10. Vnořená časová smyčka PIC 16F84A
 11. Multiplex 7-segment PIC
 12. Čítač-časovač PIC 16F84A
 13. Obvod přerušení TRMO PIC 16F84A
 14. Obvod přerušení INT PIC 16F84A
 15. Bascom - instalace
 16. Vývojový kit pro Atmel AVR
 17. Atmel AVR - registry
 18. Atmel AVR - konfigurace pinu
 19. Atmel AVR - cykly
 20. Atmel AVR - větvení programu

Konstrukční skupiny dopravních prostředků

 1. Diagnostika třecí spojky
 2. Demontáž třecí spojky
 3. Závady třecí spojky I
 4. Závady třecí spojky II
 5. Montáž třecí spojky
 6. Kontrola řazní převodovky
 7. Kontrola převodovky
 8. Demontáž převodovky
 9. Závady převodovek
 10. Montáž převodovky I
 11. Montáž převodovky II
 12. Montáž synchronizační spojky
 13. Demontáž kloubového hřídele
 14. Demontáž kuličkového hřídele
 15. Kontrola kloubového hřídele I
 16. Kontrola kloubového hřídele II
 17. Kontrola rozvodovky
 18. Závady rozvodovek
 19. Demontáž a montáž stálého převodu
 20. Demontáž a montáž diferenciálu

Tvoření slov, stylové rozvrstvení

 1. Slovní zásoba
 2. Význam slova
 3. Slovo a jeho význam
 4. Slova jednovýznamová a vícevýznamová
 5. Slova vícevýznamová
 6. Slovníky a jejich druhy
 7. Vrstvy slovní zásoby
 8. Obohacování slovní zásoby
 9. Slohové rozvrstvení slovní zásoby
 10. Ustálená spojení slov
 11. Změny slovního významu
 12. Přejímání slov z cizích jazyků
 13. Tvoření slov
 14. Tvoření slov - odvozování
 15. Tvoření slov - skládání
 16. Tvoření slov - zkracování
 17. Slovní zásoba - pracovní list.pdf
 18. Slovní zásoba - pracovní list.pdf
 19. Tvoření slov - pracovní list.pdf
 20. Tvoření slov - pracovní list.pdf

Digitální technika

 1. Kódování dat
 2. Minimalizace
 3. Převody mezi číselnými soustavami
 4. Multiplexery
 5. Demultiplexery
 6. Klopný obvod RS
 7. Klopný obvod RST
 8. Klopný obvod JK
 9. Klopný obvod D
 10. Paměti - úvod
 11. Paměti - dělení podle přístupu
 12. Paměti - dělení podle činnosti
 13. Paměti - dělení podle technologie 1
 14. Paměti - dělení podle technologie 2
 15. Aritmetické operace v číselných soustavách
 16. Paměti RWM - RAM statické 1
 17. Paměti RWM - RAM statické 2
 18. Paměti RWM - RAM dynamické 1
 19. Logické obvody
 20. Paměti RWM - RAM dynamické 2

Motory

 1. Oprava závitu bloku
 2. Měření válce motoru
 3. Měření přesahu vloženého válce
 4. Měření kompresních tlaků
 5. Zabrušování ventilů
 6. Montáž hlavy válců
 7. Kontrola výfukové soustavy
 8. Demontáž a kontrola klikového hřídele
 9. Montáž klikového hřídele
 10. Kontrola a montáž setrvačníku
 11. Montáž pístního čepu
 12. Montáž pístního kroužku
 13. Montáž pístu a ojnic
 14. Výměna rozvodového řemenu
 15. Výměna rozvodového řetzu
 16. Kontrola ventilové vůle OHV
 17. Kontrola těsnosti chladičů
 18. Výměna oleje v motoru
 19. Diagnostika lambda sondy
 20. Měření tlaku paliva

Větná skladba, druhy vět, stavba a tvorba komunikátu

 1. VĚTY KLADNÉ A ZÁPORNÉ
 2. DOPLNĚK
 3. NEPRAVIDELNOSTI VĚTNÉ STAVBY
 4. PODMĚT
 5. PŘEDMĚT
 6. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ
 7. PŘÍSUDEK
 8. PŘÍVLASTEK
 9. ROZBOR SOUVĚTÍ
 10. ŘEČ PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, NEVLASTNÍ PŘÍMÁ,
 11. SOUDRŽNOST (KOHERENCE) TEXTU
 12. SOUVĚTÍ PODŘADNÉ I
 13. SOUVĚTÍ PODŘADNÉ II
 14. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ
 15. SOUVĚTÍ
 16. SYNTAX
 17. VĚTNÉ ČLENY
 18. VĚTNÝ ROZBOR
 19. VĚTY PODLE ČLENITOSTI
 20. VĚTY PODLE POSTOJE MLUVČÍHO KE SKUTEČNOSTI

Datová komunikace

 1. Úvod do datových sítí
 2. Definice sítě LAN
 3. Topologie sítí LAN - sítě typu Client-server
 4. Topologie sítí LAN - sítě typu Peer-to-Peer
 5. Topologie sítí LAN - hvězdicová síť
 6. Topologie sítí LAN - kruhová síť
 7. Přenosová métia LAN I
 8. Přenosová métia LAN II
 9. Přenosová métia LAN III
 10. Přenosová métia LAN IV
 11. Standardizace sítí LAN
 12. Ethernet I
 13. Ethernet II - rámec sítě Ethernet
 14. Ethernet III - přenosová média
 15. Ethernet IV - Thin Ethernet
 16. Ethernet V - Thick Ethermnet
 17. Ethernet VI - Twisted Pair Ethernet
 18. Tonekn Ring I
 19. Tonekn Ring II
 20. Tonekn Ring III

Materiály

 1. Přehled technických materiálů
 2. Fyzikální vlastnosti technických materiálů
 3. Chemické vlastnosti technických materiálů
 4. Mechanicke vlastnosti technických materialů
 5. Technologické vlastnosti technických materiálů
 6. Vnitřní stavba kovů a slitin
 7. Krystalové mřížky kovů
 8. Nedokonalosti krystalové mřížky kovů
 9. Krystalizace čistých kovů Polymorfie Fe
 10. Kovy a jejich slitiny
 11. Normy a předpisy
 12. Dělení materiálů_mechanické
 13. Tepelné dělení materiálů
 14. Teorie svařovýní
 15. Tavné_svařování
 16. Tavné svařování Svařování obloukem
 17. Tavné svarovaní v ochranné atmosféře
 18. Pájení materiálů
 19. Lepení materiálů
 20. Teorie obrábění

Mechanika

 1. Úvod do fyziky
 2. Kinematika
 3. Pohyb rovnoměrně zrychlený
 4. Rychlost hmotného bodu
 5. Volný pád
 6. Vzájemné působení těles, Newtonovy pohybové zákony
 7. Setrvačnost, tíhová síla
 8. Kinetická a potenciální energie
 9. Výkonnost a účinost
 10. Mechanika práce
 11. Tuhé těleso, moment síly
 12. Posuvný a otáčivý pohyb
 13. Třecí síla, valivý odpor, jednoduché stroje
 14. Vlastnosti tekutin, tlak a tlaková síla v kapalinách
 15. Tlak a tlaková síla v plynech
 16. Archimedův a Pascalův zákon
 17. Periodické pohyby, kmitavé pohyby
 18. Periodické pohyby, harmonické kminátní
 19. Jednoduchý kmitavý pohyb
 20. Jednoduchý kmitavý pohyb - rezonance

Lokální počítačová síť

 1. Standardy datových sítí
 2. OSI Úvod
 3. OSI Struktura
 4. OSI Fyzická vrstva
 5. OSI Spojovací vrstva I
 6. OSI Spojovací vrstva II
 7. OSI Spojovací vrstva III
 8. OSI Spojovací vrstva IV
 9. OSI Síťová vrstva I
 10. OSI Síťová vrstva II
 11. OSI Transportní vrstva I
 12. OSI Transportní vrstva II
 13. OSI Relační vrstva
 14. OSI Prezenční vrstva, aplikační vrstva
 15. OSI Základní přehled síťové architektury
 16. OSI Fyzická vrstva I
 17. OSI Fyzická vrstva II
 18. OSI Fyzická vrstva III
 19. OSI Fyzická vrstva IV
 20. OSI Fyzická vrstva V

Montáže

 1. Zásady montážních prací
 2. Organizace montážního procesu
 3. Interní montáž
 4. Externí montáž
 5. Členění montážního procesu
 6. Práce při montáži
 7. Nářadí a pomůcky při montáži
 8. Montážní pracoviště
 9. Konstrukční řešení
 10. Přesnost výroby montážních součástí
 11. Automatizace montáže
 12. Racionalizace montáže
 13. Montážní výkresy
 14. Pohyblivá montážní linka
 15. Normování montážních prací
 16. Navrhování montážních přípravků
 17. Organizace střediska montáže
 18. Organizace montáže strojů a mechanismů
 19. Technická kontrola montáže
 20. Manipulace s materiálem při montáži

Práce se standardním aplikačním programovým vybavenim - GR

 1. PC GRAFIKA - úvod, rastrová
 2. PC GRAFIKA - vektorová
 3. PC GRAFIKA - 3D
 4. PC GRAFIKA - AutoCAD 1
 5. PC GRAFIKA - AutoCAD 2
 6. PC GRAFIKA - AutoCAD 3
 7. PC GRAFIKA - AutoCAD 4
 8. PC GRAFIKA - AutoCAD 5
 9. PC GRAFIKA - AutoCAD 6
 10. PC GRAFIKA - AutoCAD 7
 11. PC GRAFIKA - AutoCAD 8
 12. PC GRAFIKA - AutoCAD 9
 13. PC GRAFIKA - AutoCAD 10
 14. PC GRAFIKA - AutoCAD 11
 15. PC GRAFIKA - AutoCAD 12
 16. PC GRAFIKA - AutoCAD 13
 17. PC GRAFIKA - AutoCAD 14
 18. PC GRAFIKA - AutoCAD 15
 19. PC GRAFIKA - AutoCAD 16
 20. PC GRAFIKA - AutoCAD 17

Elektromagnetická indukce

 1. Výroba elektrické energie
 2. Tepelná elektrárna
 3. Výroba elektrické energie
 4. Výroba elektrické energie - vodní elektrárna
 5. Výroba elektrické energie
 6. Výroba elektrické energie - vítr
 7. Materiály v elektrotechnice - vodiče
 8. Materiály v elektrotechnice - odporové
 9. Materiály v elektrotechnice - polovodiče
 10. Materiály v elektrotechnice - magnetické
 11. Materiály v elektrotechnice - nevodivé
 12. Transformátory - princip
 13. Transformátory - náhradní schéma
 14. Transformátory - výpočet parametrů jednofázového síťového transformátoru
 15. Transformátory - rozdělení, konstrukce, počet fází
 16. Transformátory - spojování vinutí, paralelní spojování transformátorů
 17. Transformátory - hodinový úhel a jeho konstrukce
 18. Speciální druhy transformátorů
 19. Trojfázová soustava
 20. Výkon trojfázové soustavy

Obrábění - obráběcí stroje a nástroje

 1. Základy ručního obrábění
 2. Základy třískového strojního obrábění
 3. Jemné obrábění
 4. Soustružení
 5. Frézování
 6. Jednoúčelové obráběcí stroje
 7. Stavebnicové jednoúčelové obráběcí stroje
 8. Automatizované výrobní linky
 9. Číslicově řízené obráběcí stroje
 10. Obráběcí centra
 11. Bezobslužné obráběcí stroje
 12. Přehled fyzikální technologie obrábění
 13. Elektroerozivní obrábění
 14. Elektrochemické obrábění
 15. Chemické obrábění
 16. Obrábění ultrazvukem
 17. Obrábění plazmou
 18. Obrábění elektronovým paprskem
 19. Obrábění iontovým paprskem
 20. Obrábění laserem

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením - BR

 1. MS Word 2010 - Tabulky I
 2. MS Word 2010 - Tabulky II
 3. MS Word 2010 - Zvýraznění textu
 4. MS Word 2010 – Hledání a nahrazování textu
 5. MS Word 2010 - Práce s textem - rovnice
 6. MS Word 2010 - Formátování textu
 7. MS Word 2010 - Schránka, poznámka, komentář
 8. MS Word 2010 - Kontrola pravopisu
 9. MS Word 2010 - Automatické opravy, tezaurus
 10. MS Word 2010 - Obsah a rejstřík dokumentu
 11. MS Word 2010 – Předtisková příprava, náhled a tisk
 12. MS Word 2010 – Fotografie a kliparty
 13. MS Word 2010 - Efekty obrázku I
 14. MS Word 2010 - Efekty obrázku II
 15. MS Word 2010 – Kreslení ve Wordu
 16. MS Word 2010 – Pracovní prostředí programu
 17. MS Word 2010 - Práce se styly
 18. MS Word 2010 – Základní editace textu
 19. MS Word 2010 - Základní formátování textu I
 20. MS Word 2010 - Základní formátování textu II

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením II - BR

 1. MS Word 2010 - Hromadná korespondence
 2. MS Word 2010 - Práce se soubory - dokumenty
 3. MS Word 2010 - Základní nastavení stránky
 4. MS Word 2010 - Práce s pravítky
 5. MS Word 2010 - Tabulátory
 6. MS Word 2010 - Odrážky a číslování
 7. MS Word 2010 - Hypertextové odkazy
 8. MS Excel 2010 - Popis pracovního prostředí
 9. MS Excel 2010 - Základní operace s buňkami
 10. MS Excel 2010 - Úprava buněk a tabulky
 11. MS Excel 2010 - Nastavení formátu buňky
 12. MS Excel 2010 - Operace s řádky a sloupci
 13. MS Excel 2010 - Funkce Když
 14. MS Excel 2010 - Listy a práce s nimi
 15. MS Excel 2010 - Výpočty, tvorba vzorce napsáním
 16. MS Excel 2010 - Funkce, tvorba vzorce pomocí průvodce
 17. MS Excel 2010 - Funkce SVYHLEDAT, další často používané funkce
 18. MS Excel 2010 - Funkce uvnitř funkcí
 19. MS Excel 2010 - Vzorce v rámci listů a sešitů
 20. MS Excel 2010 - Vytvoření a úpravy grafu

Termika

 1. Teplota a její měření - teplotní stupnice
 2. Teplota a její měření - teploměry
 3. Teplotní délková roztažnost
 4. Teplotní objemová roztažnost
 5. Difuze a Brownův pohyb
 6. Vnitřní energie tělesa
 7. Kalorimetrie
 8. Přenos vnitřní energie
 9. Spalování paliv
 10. Ideální a reálný plyn
 11. Jednoduché děje s ideálním plynem
 12. Adiabatický děj
 13. Práce ideálního plynu
 14. Kruhový děj
 15. Tepelné motory
 16. Pístové spalovací motory
 17. Reaktivní motory
 18. Chladicí stroje
 19. Změny skupenství 1
 20. Změny skupenství 2

Gramatika (německý jazyk)

 1. Konjugation der Hilfsverben
 2. Konjugation der Verben
 3. Konjugation der Modalverben
 4. Vergangenheitsformen der Modalverben und Hilfsverben
 5. Präteritum
 6. Perfektum
 7. Konjunktiv II
 8. Futur I
 9. Passiv
 10. Rektionen der Verben
 11. Wortstellung
 12. Imperativ
 13. Konjunktionen
 14. Präpositionen
 15. Deklination der Substantive
 16. Deklination der Adjektive
 17. Pronomen
 18. Zahlwörter
 19. Negation
 20. Steigerung der Adjektive

Člověk a právo

 1. Formy náhradní rodinné výchovy
 2. Kriminalita páchaná mladistvými
 3. Kriminalita páchaná na dětech a mladistvých
 4. Manželství
 5. Notáři, advokáti, soudci
 6. Orgány činné v trestním řízení
 7. Právní ochrana občanů
 8. Právní řád
 9. Právní stát
 10. Právní vztahy
 11. Právo a spravedlnost
 12. Právo v oblasti duševního vlastnictví
 13. Rodinné právo
 14. Smlouvy
 15. Soustava soudů v ČR
 16. Správní řízení
 17. Trestní odpovědnost
 18. Trestní právo
 19. Tresty a ochranná opatření
 20. Vlastnictví

Jazykové vědomoti a dovednosti (pravopis)

 1. Psaní u, ů, ú
 2. Psaní mě, mně
 3. Psaní s, z v předložkách a předponách I.
 4. Psaní s, z v předložkách a předponách II.
 5. Psaní i, y (vyjmenovaná slova 1)
 6. Psaní i, y (vyjmenovaná slova 2)
 7. Psaní i, y v koncovkách podstatných jmen I.
 8. Psaní i, y v koncovkách podstatných jmen II.
 9. Psaní i, y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých
 10. Psaní i, y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích
 11. Psaní i, y v příčestí minulém I.
 12. Psaní i, y v příčestí minulém II.
 13. Psaní velkých písmen I.
 14. Psaní velkých písmen II.
 15. Psaní souhláskových skupin
 16. Čárka ve větě jednoduché
 17. Čárka v souvětí
 18. Psaní uvozovek
 19. Psaní zkratek a značek
 20. Problematické jevy českého pravopisu