Projekt POSPOLU

Naše škola je realizátorem monitoringu k ověření spolupráce školy a firem v realizaci odborného výcviku žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel v celkovém počtu 1540 hodin.

Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.

Jednou z prvních aktivit projektu Pospolu bylo podrobné zmapování současného stavu a forem spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Tato aktivita byla realizována dodavatelsky formou veřejné zakázky. Záměrem bylo získat informace potřebné pro sestavení návrhu nezbytných legislativních opatření a systémových změn s cílem optimalizovat podmínky pro spolupráci škol se zaměstnavateli a zvýšit kvalitu odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí.

Druhou důležitou linkou projektu Pospolu je pilotní ověření modelů spolupráce škol a firem. Na jaře byla zahájena spolupráce v nových 11 partnerstvích a do projektu se postupně zapojují další partnerství, u nichž bude vzájemná spolupráce monitorována.

Projekt Pospolu zavádí do praxe principy Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET), jednoho z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a učitelů a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace. Jedním z principů ECVET je vzájemná dohoda školy a firmy před zahájením praxe/stáže o tom, co se žák ve firmě během praktické přípravy naučí. ECVET je také jedním z témat vzdělávacích kurzů.