SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborůČíslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006125

(projekt byl spolufinancován Evropskou unií)


V roce 2017 se naše škola zapojila do 6. výzvy Hlavního města Prahy jako nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Rozšíření kapacit a technického vybavení středních škol (s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 66 Infrastruktura na vzdělávání).

Náš projektový záměr SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů s celkovým rozpočtem 59 244 086,64 Kč, jehož cílem byl rozvoj technické infrastruktury, zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků technických a řemeslných oborů, byl schválen a v letech 2019 až 2020 realizován. 85 % rozpočtu bylo kryto Evropským fondem pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % zřizovatelem školy – Středočeským krajem. V současné době je projekt již dokončen, a naši žáci tak mohou využívat všechny jeho výstupy, které nás řadí mezi nejmoderněji vybavené školy v celém Středočeském kraji.

Bylo zřízeno zcela nové Požární výcvikové středisko pro obor Požární ochrana vybavené moderními technologiemi včetně zakouřovacího výcvikového klecového polygonu a dýchací techniky s možností její dekontaminace, údržby, zkoušek a plnění. Středisko je vybaveno např. i vyprošťovacími sadami, motorovými stříkačkami, plovoucími čerpadly, kalovými čerpadly či přívěsem pro hašení. Žáci mají k dispozici i výcvikový motorový člun a rafty, suché obleky a další vodácké vybavení pro výcvik na vodě. Samozřejmostí jsou i nové zásahové obleky a přilby. Vznikly i malá tělocvična vybavená nekonečným žebříkem, kladivem a ručním rotopedem pro simulaci fyzické zátěže a nová učebna pro výuku teorie.

Stavebně byly upraveny a nově vybaveny dílny odborného výcviku pro obor Obráběč kovů. Žáci se nyní mohou učit nejen na zcela nových univerzálních soustruzích a frézkách, ale i na nejmodernějších CNC centrech.

Nejnovějších technologií se dočkaly i dílny odborného výcviku pro obor Instalatér. Byla zakoupena integrovaná výuková sestava složená z jednotlivých výukových modelů různých instalatérských zařízení a systémů. Instalováno bylo i tréninkové centrum praktických znalostí obsahující interaktivní rozebíratelné sestavy. Nově byly dovybaveny také dílny Autoklempířů a Autoelektrikářů.

Nových technologií se dočkalo i pracoviště pro výuku robotizace a automatizace, kde nyní žáci oboru Mechanik elektrotechnik mohou využívat i školící buňku s 6osým robotickým manipulátorem, robotizovanou linku MPS, či nové prvky na pracovištích elektropneumatiky, regulace nebo pohonů.

Vznikly dvě nové počítačové učebny - jedna určená pouze pro odborné předměty elektro oborů a jedna pro obory strojní. Vybaveny jsou i specializovaným softwarem např. pro technické kreslení.

Na úseku teoretického vyučování vznikly Měřící a zkušební laboratoř pro výuku strojírenských předmětů a učebna Základů přírodních věd, která je vybavena výukovými sadami pro názornou výuku fyzikálních jevů.

Nedílnou součástí celého projektu byla i modernizace vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a v neposlední řadě i bezbariérové úpravy včetně instalace výtahu, invalidní plošiny a nájezdové rampy, které zajistily bezbariérovost budovy školy.

Realizací všech částí projektu byly splněny jeho hlavní cíle

  • Rozvoj infrastruktury střední odborné školy výlučně technického zaměření, a tím i zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech, které jsou v regionu žádané.
  • Rozšíření spektra znalostí a dovedností absolventů, umožněné instalací moderních technologií, a tím i větší soulad s aktuálními potřebami zaměstnavatelů a rozšíření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
  • Zvýšení atraktivity technických a řemeslných oborů pro žáky ZŠ a jejich rodiče.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, což znamená i efektivnější využití zakoupených technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů výuky, lepší provázanost s potřebami trhu práce, umožnění připojení k internetu i žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, a tím i podpora sociální inkluze, a dosažení vyšší spolehlivosti, variability a bezpečnosti celého informačního systému.
  • Vybudování bezbariérového přístupu, a tím umožnění technického vzdělání i žákům se zdravotním postižením.