5.1a a 5.1b Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Čísla projektů: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_70/0006305, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_70/0006306

(projekty byly spolufinancovány Evropskou unií)

V roce 2018 se naše škola zapojila do 70. Výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020), Prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů.

Naše projektové záměry 5.1a a 5.1b Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská s celkovým rozpočtem 56 935 473,00 Kč, jejichž cílem bylo výrazné snížení energetické spotřeby areálu školy, výrazné snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, technické zhodnocení budov školy a dílen v podobě rekonstrukce obvodového pláště budov, plochých střech, výměníkové stanice a vnitřního osvětlení a zajištění kvalitního ovzduší ve výukových prostorách, byly schváleny a v letech 2019 až 2021 realizovány. V současné době jsou projekty již dokončeny, a žáci a zaměstnanci tak mohou využívat všechny jejich výstupy, které nás řadí mezi školy s energeticky úspornými budovami, které mají instalovány systémy nuceného větrání výukových prostor s rekuperací odpadního tepla a optimalizováno vnitřní osvětlení úspornými LED zdroji světla.

Bylo realizováno Zateplení obvodových konstrukcí budov, Výměna otvorových výplní a Zateplení střešního pláště budov. Tím byly vyřešeny největší problémy školy - vysoká energetická spotřeba objektů školy, dílen a administrativní budovy a s tím spojené vyšší provozní náklady, havarijní stav střešního pláště a obvodových konstrukcí dílen spojený i s částečnou destrukcí nosné železobetonové konstrukce.

V rámci rekonstrukce Výměníkové stanice nahradila nová výměníková stanice centrálního rozvodu tepla původní dosluhující stanici s nízkou tepelnou účinností.

Při rekonstrukci Vnitřního osvětlení bylo stávající energeticky nehospodárné osvětlení nahrazeno úspornými LED zdroji tepla.

Vzhledem k sníženému přirozenému větrání budov byl ve výukových prostorách školy a dílen instalován Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Realizací všech částí projektu byly splněny jeho hlavní cíle:

  • Výrazné snížení energetické spotřeby areálu, výrazné snížení emisí škodlivých látek do ovzduší a rekonstrukce obvodového pláště budov, plochých střech a technologického vybavení.
  • Technické zhodnocení budov školy a dílen.
  • Zajištění kvalitního ovzduší ve výukových prostorách budov škola a dílen.
  • Celkové skutečné náklady projektů: 62 628 626,90 Kč

    Výše dotace OPŽP: 20 230 611,80 Kč

    Výše spolufinancování – Středočeský kraj: 42 398 015,10 Kč

    Fotogalerie