Technické lyceum (78-42-M/01)

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Uplatnění absolventa

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Absolvent technického lycea získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normal izace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Absolvent je ale zároveň připraven ke studiu na vysokých školách, výhodu bude mít zejména při studiu t echnických oborů; studiem získá vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.

Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Odborné kompetence

Konkrétní odborné kompetence směřují k tomu, aby absolventi:

  • získali vhled do problematiky technických oborů, měli reálnou představu o obsahu a náročnosti uvažovaného vysokoškolského studia, zejména v technických oborech, a možnostech svého uplatnění po jeho absolvování;
  • ovládali základní metody vědecké práce a řešení technických problémů;
  • aplikovali matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost při řešení technických problémů, uměli je zdůvodnit a obhájit zvolené řešení;
  • vytvořili si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru;
  • používali grafickou komunikaci jako dorozumívací prostředek technické praxe;
  • efektivně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií, ovládali algoritmizaci úloh a základy programování ve vyšším programovacím jazyce, řešili jednodušší programátorské úlohy a tvořili a upravovali webové stránky;
  • uplatnili získané představy o obecných principech moderního průmyslového designu.

Učební plán oboru Technické lyceum

Název školy: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Název ŠVP: Technické lyceum
Obor vzdělávání: 78-42-M/ 01 Technické lyceum
Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2024 počínaje 1. ročníkem

Povinné předměty1.2.3.4.Celkem
Český jazyk22228
Literární a estetická výchova 22228
Anglický jazyk444416
Cizí jazyk II22116
Občanská nauka12003
Dějepis00112
Matematika444416
Fyzika332210
Chemie32207
Biologie a ekologie21003
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie22217
Všeobecné celkem2727241997
Algoritmizace a programování 2 (2)1 (1)003 (3)
CAD systémy 02 (1)2 (1)2 (2)6 (4)
Technické kreslení 20002
Deskriptivni geometrie 02103
Průmyslový design 0002 (2)8 (2)
Technická fyzika 02204
Odborné celkem 475420
Volitelné předměty
Cvičení z českého jazyka00022
Cvičení z anglického jazyka0002
Cvičení z matematiky0002
Volitelné zaměření (viz níže)004610
CELKEM31343331129
Nepovinný předmět -
Řízení motorových vozidel22

VOLITELNÁ ZAMĚŘENÍ od 3. ročníku:

ELEKTROTECHNIKA

1.2.3.4.Celkem
Elektrotechnika a elektronika002 (1)2 (1)4 (2)
Automatizace002 (2)2 (2)4 (4)
Mikroprocesorová technika0002 (2)2 (2)
CELKEM004610 (8)

STROJÍRENSTVÍ

1.2.3.4.Celkem
Strojnictví0021 (1)3 (1)
Technická měření002 (2)1 (1)3 (3)
CNC stroje0004 (4)4 (4)
CELKEM004610 (8)